Hội Quái Siêu Cấp: Halloween Đầu Tiên Của Vida - Super Monsters: Vidas First Halloween Thuyết Minh (2019)Hội Quái Siêu Cấp: Halloween Đầu Tiên Của Vida - Super Monsters: Vidas First Halloween Thuyết Minh (2019)