Chào Ông Sát Thủ - Dear Mr. Gacy Việt Sub (2010)Chào Ông Sát Thủ - Dear Mr. Gacy Việt Sub (2010)